O AKREDYTACJI

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów oceny jakości procesu kształcenia.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że instytucja/jednostka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

Akredytacja SERMO jest środowiskową akredytacją zbudowaną na zasadach dobrowolności i bezstronności, systemem jednolitej oceny jakości kształcenia w akademickich ośrodkach językowych opartym na przyjętych przez SERMO kryteriach i standardach projakościowych. O akredytację SERMO mogą się starać akademickie ośrodki językowe zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakości oferowanych przez siebie usług edukacyjnych. Uzyskanie akredytacji oznacza, że w ocenie SERMO działalność AOJ odpowiada kryteriom i standardom jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych w Polsce.

Warunkiem uzyskania akredytacji SERMO przez akademickie ośrodki językowe jest spełnienie kryteriów i standardów jakości kształcenia językowego określonych przez SERMO. Uzyskanie akredytacji przez akademickie ośrodki językowe ma stanowić gwarancję osiągnięcia wysokiej jakości procesu nauczania języków obcych w szkołach wyższych w Polsce oraz jej stałego doskonalenia.

Akredytacja SERMO ma na celu:

 • podnoszenie i doskonalenie jakości kształcenia językowego w polskich szkołach wyższych,
 • tworzenie przejrzystych procedur oceny jakości kształcenia językowego, w tym warunków, programów i metod nauczania i uczenia się z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć krajowych i zagranicznych instytucji projakościowych,
 • promowanie akademickich ośrodków językowych spełniających wysokie standardy jakościowe, przy tym wyróżniających się znaczącymi dokonaniami, odmiennością, oryginalnością i kreatywnością w procesie kształcenia oraz popularyzacja dobrych praktyk w kształceniu językowym.

Akredytacja SERMO opiera się na:

 • Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 242 ust. 2
 • Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej
 • Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego
 • Statucie SERMO.

Akredytacja SERMO wprowadza również niektóre rozwiązania w zakresie oceny jakości kształcenia i zasady działania stosowane przez PKA oraz inne środowiskowe komisje akredytacyjne, np. KAUT.

Korzyści wynikające z uzyskania akredytacji SERMO

Akredytacja jakości kształcenia językowego niesie ze sobą korzyści dla wszystkich uczestników procesu kształcenia.

Uzyskanie akredytacji przez AOJ skutkuje:

 • doskonaleniem jakości procesu nauczania języków obcych,
 • wzrostem zaufania środowiska akademickiego do AOJ i wzrostem jego prestiżu,
 • zwiększeniem motywacji kadry dydaktycznej do dobrej pracy, aktywności zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • wzbogaceniem oferty edukacyjnej,
 • ukierunkowaniem rozwoju AOJ na osiągnięcie ustalonych standardów,
 • umieszczeniem AOJ w wykazie placówek akredytowanych na stronie internetowej SERMO,
 • otrzymaniem Certyfikatu Akredytacji SERMO.

Akademickie ośrodki językowe posiadające akredytację SERMO zapewniają studentom:

 • korzystanie z wysokiej jakości kształcenia językowego,
 • możliwość otrzymania certyfikatu językowego ACERT SERMO potwierdzającego kompetencje językowe i uznawanego w wielu szkołach wyższych w Polsce i w UE
 • zwiększenie szansy studiowania na uczelniach zagranicznych oraz zatrudnienia na rynku krajowym i międzynarodowym.