OFERTA SZKOLENIOWA
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

„Model oceny jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych stosowany w akredytacji SERMO” dla kandydatów na ekspertów KAS

Celem szkolenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie kandydatów na ekspertów KAS do przeprowadzenia postępowania oceniającego jakość kształcenia w akademickich ośrodkach językowych zgłoszonych do akredytacji SERMO. Kandydaci na ekspertów zapoznają się z dokumentacją akredytacyjną: podstawową dokumentacją oraz wewnętrzną dokumentacją zespołu oceniającego, a także zdobędą umiejętności oceniania według ustalonych kryteriów jakości kształcenia SERMO, przeprowadzania wizytacji i pisania raportu z wizytacji. Zadaniem praktycznym na zakończenie szkolenia będzie napisanie projektu określonego typu raportu z wizytacji (według udostępnionego wzoru z uwzględnieniem wytycznych).
Uczestnicy szkoleń, po spełnieniu wymogów ujętych w „Regulamin szkolenia”, otrzymają zaświadczenie uprawniające do powołania na eksperta KAS.

Organizator szkolenia: Komisja Akredytacyjna SERMO

Organizator zapewnia:
– 15 godzin zajęć w trybie wideokonferencji oraz recenzję pracy końcowej uczestnika,
– materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej),
– prowadzących – członków KAS i współautorów „Modelu oceny jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych stosowany w akredytacji SERMO”,
– liczebność grupy dostosowaną do celów szkolenia,
– zaświadczenie ukończenia szkolenia po spełnieniu wszystkich wymogów.

Uwaga:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programów poszczególnych części szkolenia (przesunięcie tematów pomiędzy poszczególnymi częściami szkolenia, dodanie kolejnych zagadnień itp.) w zależności od tempa pracy grupy oraz bieżących potrzeb uczestników.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach dla kandydatów na ekspertów wynosi 800 zł.
Dane do przelewu: 42 1090 1362 0000 0001 0531 2423

Pliki do pobrania:


HARMONOGRAM SZKOLENIA
zostanie uzgodniony z uczestnikami szkolenia na pierwszym spotkaniu


PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
„Model oceny jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych stosowany w akredytacji SERMO”
dla kandydatów na ekspertów KAS

Część 1
1. Akredytacja SERMO jako zewnętrzna akredytacja środowiskowa. Różnice pomiędzy akredytacją programową i środowiskową.
2. Zasady, korzyści, terminologia (pojęcia i skróty) i etapy postępowania akredytacyjnego.
3. Rola ekspertów KAS w postępowaniu akredytacyjnym.
4. Podstawowa dokumentacja wykorzystywana w procesie oceny jakości kształcenia językowego.
5. Kryteria i standardy jakości kształcenia SERMO.

Część 2
1. Postępowanie oceniające: powołanie ZO, zakres obowiązków przewodniczącego i członka ZO, uprawnienia i odpowiedzialność, postawa etyczna eksperta KAS (przed, w trakcie i po wizytacji), warunki wydawania ocen.
2. Analiza struktury „Raportu samooceny AOJ”.
3. Zakres i sposób oceny kryteriów nr 1, 2 i 6.

Część 3
1. Zakres i sposób oceny kryteriów nr 3, 4, 5. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryteriów. Praca z „Kartami spełnienia standardów” nr 3, 4, 5.
2. Zasady przeprowadzania wizytacji przez zespól oceniający KAS.
3. Program i harmonogram wizytacji.
4. Przebieg wizytacji.

Część 4
1. Zakres i sposób oceny kryteriów nr 3, 4, 5. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryteriów. Praca z „Kartami spełnienia standardów” nr 7 i 8.
2. Przedstawienie modelu SZJK na przykładzie wybranego AOJ: polityka jakości AOJ, zarządzanie systemem jakości, przegląd, wskaźniki / mierniki monitorujące poziom jakości kształcenia, doskonalenie SZJK.

Część 5
1. Analiza załączników do „Raportu samooceny AOJ”. Analiza SWOT.
2. Dodatkowe źródła informacji ekspertów.
3. Wewnętrzna dokumentacja ZO. Pisanie „Raportu z wizytacji”. Wypełnienie protokołu, sformułowanie opinii i propozycji oceny (wytyczne i wymagania).
4. Warunki wydawania ocen.
5. Dobre praktyki (definicja, przykładowe dobre praktyki).
6. Przygotowanie protokołu i opinii z propozycją udzielenia / nieudzielenia akredytacji oraz wydania oceny.