SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW KAS

„Model oceny jakości kształcenia językowego
w szkołach wyższych stosowany w akredytacji SERMO”

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Celem szkolenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie kandydatów na ekspertów KAS do przeprowadzenia postępowania oceniającego jakość kształcenia w akademickich ośrodkach językowych zgłoszonych do akredytacji SERMO. Kandydaci na ekspertów zapoznają się z dokumentacją akredytacyjną: podstawową dokumentacją oraz wewnętrzną dokumentacją zespołu oceniającego, a także zdobędą umiejętności oceniania według ustalonych kryteriów jakości kształcenia SERMO, przeprowadzania wizytacji i pisania raportu z wizytacji. Zadaniem praktycznym na zakończenie szkolenia będzie napisanie projektu określonego typu raportu z wizytacji (według udostępnionego wzoru z uwzględnieniem wytycznych).
Uczestnicy szkoleń, po spełnieniu wymogów ujętych w „Regulaminie szkolenia”, otrzymają zaświadczenie uprawniające do powołania na eksperta KAS.

Organizator szkolenia: Komisja Akredytacyjna SERMO

Organizator zapewnia:
– 15 godzin zajęć w trybie wideokonferencji oraz recenzję pracy końcowej uczestnika,
– materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej),
– prowadzących – członków KAS i współautorów „Modelu oceny jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych stosowany w akredytacji SERMO”,
– liczebność grupy dostosowaną do celów szkolenia,
– zaświadczenie ukończenia szkolenia po spełnieniu wszystkich wymogów.

Uwaga:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programów poszczególnych części szkolenia (przesunięcie tematów pomiędzy poszczególnymi częściami szkolenia, dodanie kolejnych zagadnień itp.) w zależności od tempa pracy grupy oraz bieżących potrzeb uczestników.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach dla kandydatów na ekspertów wynosi 800 zł.
Dane do przelewu: 42 1090 1362 0000 0001 0531 2423

Pliki do pobrania:


HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Model oceny jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych stosowany w akredytacji SERMO”
dla kandydatów na ekspertów KAS (format DOC)


PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
„Model oceny jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych stosowany w akredytacji SERMO”
dla kandydatów na ekspertów KAS

Część 1
Akredytacja SERMO jako zewnętrzna akredytacja środowiskowa

1. Akredytacja SERMO jako zewnętrzna akredytacja środowiskowa.
2. Różnice pomiędzy akredytacją programową i środowiskową.
3. Zasady, korzyści, terminologia (pojęcia i skróty) i etapy postępowania akredytacyjnego.
4. Kryteria i standardy jakości kształcenia SERMO (podstawowe, dodatkowe)
5. Postępowanie oceniające:
5.1. Rola ekspertów KAS w postępowaniu oceniającym.
5.2. Powołanie ZO.
5.3. Zakres obowiązków przewodniczącego i członka ZO.
5.4. Uprawnienia i odpowiedzialność.
5.5. Postawa etyczna eksperta KAS (przed, w trakcie i po wizytacji).

Część 2
Raport samooceny AOJ. Analiza i ocena podstawowych kryteriów i standardów 1, 2

1. Analiza struktury „Raportu samooceny AOJ” z załącznikami.
2. Zakres i sposób oceny podstawowych kryteriów nr 1 i 2.
3. Praca z „Kartami spełnienia standardów” 1 i 2.
3.1. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 1 „Programy kształcenia językowego oraz ich realizacja”
3.2. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 2 „Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz zasady zaliczania lektoratów”.

Część 3
Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia podstawowych kryteriów oceny jakości 3, 4, 8

1. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 3 „Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej nauczanie oraz rozwój i doskonalenie kadry w AOJ”.
2. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 4 „Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programów nauczania języków obcych oraz ich doskonalenie w AOJ”
3. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 8 „Polityka jakości AOJ”.
4. Przedstawienie modelu SZJK na przykładzie wybranego AOJ: polityka jakości AOJ, zarządzanie systemem jakości, przegląd, wskaźniki/mierniki monitorujące poziom jakości kształcenia, doskonalenie SZJK.

Część 4
Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia dodatkowych kryteriów oceny jakości 5, 6, 7

1. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 5 „Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu nauczania języków obcych”. Praca z „Kartą spełnienia standardów” nr 5.
2. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 6 „Wsparcie studentów w procesie uczenia się języków obcych oraz doskonalenie tych form wsparcia”. Praca z „Kartą spełnienia standardów” nr 6.
3. Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia kryterium 7 „Publiczny dostęp do informacji o procesie kształcenia językowego w uczelni, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach”. Praca z „Kartą spełnienia standardów” nr 7.

Część 5
Wizytacja oraz przygotowanie „Raportu z wizytacji”

1. Zasady przeprowadzania wizytacji przez zespól oceniający KAS.
2. Podstawowa dokumentacja wykorzystywana w procesie oceny jakości kształcenia językowego.
3. Dodatkowe źródła informacji ekspertów.
4. Pisanie „Raportu z wizytacji” (wytyczne i wymagania).
5. Dobre praktyki (definicja, przykładowe dobre praktyki) oraz rekomendacje.
6. Wypełnienie protokołu, sformułowanie opinii i propozycji oceny z uzasadnieniem. Warunki wydawania ocen.
7. Przydzielenie tematów oraz „opiekunów” prac końcowych.