POJĘCIA I SKRÓTY

Wyjaśnienie pojęć i skrótów używanych w dokumentacji akredytacyjnej

W dokumentach postępowania akredytacyjnego są stosowane pojęcia i skróty, które są wyjaśnione poniżej:

Akredytacja SERMO
Potwierdzenie przez Komisję Akredytacyjną SERMO spełnienia przez akademicki ośrodek językowy określonych kryteriów i standardów jakości w zakresie kształcenia językowego w szkołach wyższych.

Postępowanie akredytacyjne
Całość działań przebiegających według określonego schematu, w wyniku których akademicki ośrodek językowy może uzyskać akredytację SERMO.
Postępowanie akredytacyjne odbywa się według ustalonego schematu.

Akademicki ośrodek językowy (AOJ)
Jednostka edukacyjna zajmująca się nauczaniem języków obcych w szkołach wyższych (państwowych, publicznych, niepublicznych, zawodowych i prywatnych).

Lektoraty i kursy językowe
Lektoraty to zajęcia językowe w ramach limitu godzin przeznaczonych na naukę języków obcych na uczelni (np. lektoraty języka ogólnego, lektoraty specjalistyczne lub tematyczne, lektoraty dla Szkoły Doktorskiej). Kursy językowe to kursy dodatkowe (np. wyrównawcze, zamówione przez wydziały, prowadzone w ramach projektu) oraz kursy dokształcające, certyfikatowe (odpłatne/komercyjne w ramach dodatkowej działalności AOJ).

Raport samooceny akademickich ośrodków językowych
Samoocena jakości kształcenia według odpowiedniego wzoru przeprowadzona przez AOJ ubiegający się o akredytację. W wyniku prawidłowo przeprowadzonej samooceny z uwzględnieniem 8 kryteriów oraz standardów jakości akredytacji SERMO uzyskuje się informacje o jakości nauczania języków obcych w danym AOJ.

Wizytacja
Zorganizowana wizyta przeprowadzana przez zespół oceniający w AOJ, której celem jest sprawdzenie stanu faktycznego w porównaniu do opisu w Raporcie samooceny AOJ oraz stwierdzenie, czy ośrodek ubiegający się o akredytację spełnia kryteria i standardy akredytacji SERMO.

Zespół oceniający (ZO)
Zespół ekspertów powołany w celu przeprowadzenia oceny jakości kształcenia akademickiego ośrodka językowego ubiegającego się o akredytację.

Skróty:

  • AOJ – Akademicki Ośrodek Językowy
  • SERMO – Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO
  • ESOKJ – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
  • KAS – Komisja Akredytacyjna SERMO
  • ZO – Zespół oceniający