TRYB I ETAPY
POSTĘPOWANIA AKREDYTACYJNEGO SERMO

 

I. TRYB DOKONYWANIA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA AOJ

Ocena jakości kształcenia AOJ przez Komisję Akredytacyjną SERMO odbywa się w oparciu o ocenę spełnienia kryteriów i standardów jakości kształcenia językowego uchwalonych przez Zarząd stowarzyszenia SERMO.

Postępowanie akredytacyjne składa się z kilku etapów:
1. Samoocena AOJ
1.1. Kierownik/dyrektor AOJ składa do KAS w formie elektronicznej wniosek o przesłanie „Listy kontrolnej do samooceny AOJ”.
1.2. AOJ wypełnia „Listę kontrolną do samooceny” i podejmuje decyzję o przystąpieniu do procedury akredytacyjnej.
1.3. AOJ może złożyć wniosek o przeprowadzenie wizyty przedakredytacyjnej oraz zamówić wizytę eksperta KAS w AOJ w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przygotowania się do akredytacji SERMO.
1.4. Kierownik/dyrektor AOJ składa do KAS przez stronę internetową SERMO w terminie do 30 września (w przypadku przeprowadzenia akredytacji w semestrze zimowym) lub do 31 stycznia (w przypadku przeprowadzenia akredytacji w semestrze letnim) elektroniczny wniosek o przeprowadzenie postępowania oceniającego i przyznanie akredytacji SERMO oraz wniosek o przesłanie arkusza „Raportu samooceny”.
1.5. AOJ wypełnia „Raport samooceny” zgodnie z wzorem i wytycznymi ustalonymi przez KAS i wysyła z załącznikami do Sekretarza KAS. Komisja sprawdza dokumentację pod względem formalnym i podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia postępowania akredytacyjnego, a w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień wyznacza termin ich uzupełnienia i usunięcia.
1.6. Na podstawie otrzymanych wniosków z AOJ Sekretarz KAS przygotowuje listę AOJ starających się o akredytację SERMO w danym roku akademickim oraz publikuje zatwierdzony przez KAS plan akredytacji na dany rok akademicki na stronie SERMO do 10 października / 10 lutego (w zależności od terminu akredytacji).
2. Wizytacja w AOJ i procedura oceny jakości kształcenia przez ZO
2.1.W wyznaczonym terminie w AOJ odbywa się wizytacja ZO, który dokonuje oceny kryteriów i standardów jakości kształcenia SERMO zgodnie z zasadami ustalonymi przez KAS.
2.2. ZO w ciągu 4 tygodni od wizytacji przygotowuje „Raport z wizytacji” według wzoru ustalonego przez KAS i przekazuje raport do Sekretarza KAS.
2.3. Przewodniczący ZO przedstawia na posiedzeniu KAS opinię ZO dotyczącą udzielenia akredytacji oraz propozycję oceny jakości kształcenia.
Uwaga:
Postępowanie oceniające odbywa się na podstawie dokumentu ”Zasady postępowania oceniającego”, który dokładnie opisuje tryb powołania ekspertów KAS, procedurę powołania ZO, przebieg postępowania oceniającego, wizytację, obowiązki członków ZO oraz dokumentację dotyczącą postępowania oceniającego.

II. WARUNKI UDZIELENIA AKREDYTACJI SERMO

1. Każde kryterium oceny jakości kształcenia jest oceniane przez ZO w trzystopniowej skali jako: „spełnione”, „spełnione częściowo” lub „niespełnione”.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania oceniającego ZO formułuje opinię o udzieleniu / odmowie udzielenia akredytacji SERMO oraz propozycję oceny:
„wyróżniającą”, „pozytywną” lub „negatywną” z uzasadnieniem.
3. KAS, na podstawie „Raportu z wizytacji”, „Protokołu oceny jakości kształcenia”, opinii i propozycji oceny ZO, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w drodze uchwały:
a) udziela akredytacji z wyróżnieniem na 4 lata, jeżeli wszystkie podstawowe kryteria oceny jakości kształcenia określone przez SERMO, tj. kryteria 1, 2, 3, 4 i 8 są spełnione i jeżeli nie więcej niż jedno kryterium z dodatkowych kryteriów oceny, tj. kryteriów 5, 6 i 7 jest spełnione częściowo; ponadto dobre praktyki w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, potwierdzone przez ZO, stanowią dodatkową podstawę przyznania wyróżnienia;
b) udziela akredytacji na 3 lata, jeżeli nie więcej niż jedno kryterium podstawowe jest spełnione częściowo i jeżeli nie więcej niż dwa kryteria z dodatkowych kryteriów oceny jakości kształcenia są spełnione częściowo;
c) odracza udzielenie akredytacji do spełnienia wymagań wymienionych w „Raporcie z wizytacji”, jeżeli dotyczą częściowo spełnionych podstawowych kryteriów lub niespełnionych dodatkowych kryteriów oceny, które nie wpływają w krytyczny sposób na jakość kształcenia i których spełnienie możliwe jest w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy;
d)  odmawia udzielenia akredytacji, jeżeli co najmniej jedno podstawowe kryterium oceny jest niespełnione, a błędy i uchybienia związane z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne dla zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter trwały, a ich usunięcie nie jest możliwe w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy.
4. Decyzję o przyznaniu, odroczeniu lub odmowie akredytacji podpisuje Przewodniczący KAS.
5. Sekretarz KAS powiadamia AOJ o wynikach postępowania akredytacyjnego wysyłając „Raport z wizytacji” oraz uchwałę KAS.
6. W przypadku pozytywnej decyzji KAS oraz braku odwołania od decyzji Sekretarz wysyła do AOJ „Certyfikat akredytacji SERMO” o ustalonym wzorze podpisany przez Przewodniczącego KAS oraz Prezesa SERMO i umieszcza AOJ na stronie internetowej SERMO jako ośrodek posiadający akredytację SERMO.

III. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W przypadku braku akceptacji decyzji podjętej przez KAS lub proponowanej oceny AOJ może zwrócić się do KAS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i przedstawić swoje stanowisko w odpowiedzi na raport ZO w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały KAS.
2. KAS powołuje Zespół Odwoławczy w składzie 2 osób z grupy ekspertów SERMO niebiorących udziału w tym postępowaniu oceniającym. Zespół Odwoławczy w swoich opiniach nie jest związany „Raportem z wizytacji” i formułuje swoją opinię dotyczącą złożonego odwołania.
3. KAS, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Odwoławczego, może podjąć nową uchwałę dotyczącą akredytacji AOJ. Decyzja KAS jest ostateczna.
4. Jeżeli podstawą odwołania są uchybienia o charakterze proceduralno-formalnym spowodowane przez ZO lub KAS, AOJ przysługuje odwołanie do Prezesa Zarządu SERMO. Decyzja Prezesa Zarządu SERMO jest ostateczna.
5. Procedura odwoławcza winna być zakończona w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania odwołania.

IV. ZASADY FINANSOWANIA POSTĘPOWANIA AKREDYTACYJNEGO

1. Postępowanie akredytacyjne jest odpłatne. Wysokość opłaty akredytacyjnej określa Zarząd SERMO. Opłaty akredytacyjne są wnoszone wraz z wnioskami o przeprowadzenie postępowania oceniającego i udzielenie akredytacji SERMO.
2. AOJ legitymujące się co najmniej 3-letnim członkostwem w SERMO mają prawo do 20% zniżki w opłacie akredytacyjnej, a poniżej 3 lat – do 10% zniżki. Szczegółowe zasady finansowania KAS określa Zarząd SERMO. Cennik usług i dokumentów KAS znajduje się w zakładce Koszty Akredytacji.

V. POWTÓRNE POSTĘPOWANIE AKREDYTACYJNE

Po upływie terminu, na który została udzielona akredytacja (na 4 lub 3 lata), AOJ traci prawo do posługiwania się certyfikatem akredytacji SERMO. Na wniosek AOJ postępowanie akredytacyjne jest powtarzane, a kolejna wizytacja odbywa się na zasadach określonych niżej:
• przygotowanie przez AOJ „Raportu samooceny” z uwzględnieniem rekomendacji ZO zawartych w raporcie z poprzedniej wizytacji;
• wizytacja AOJ i opracowanie przez ZO „Raportu z wizytacji” z uwzględnieniem realizacji przez AOJ rekomendacji z poprzedniej wizytacji;
• opracowanie przez ZO opinii o jakości kształcenia oraz propozycji oceny z uzasadnieniem;
• podjęcie przez KAS uchwały w sprawie udzielenia akredytacji i oceny jakości kształcenia.