PODSTAWY UDZIELENIA AKREDYTACJI SERMO
I WYDANIA OCENY W POSTĘPOWANIU OCENIAJĄCYM

KAS, na podstawie „Raportu z wizytacji”, „Protokołu oceny jakości kształcenia”, opinii i propozycji oceny ZO, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w drodze uchwały:

a) udziela akredytacji z wyróżnieniem na 4 lata, jeżeli wszystkie podstawowe kryteria oceny jakości kształcenia określone przez SERMO, tj. kryteria 1, 2, 3, 4 i 8 są spełnione i jeżeli nie więcej niż jedno kryterium z dodatkowych kryteriów oceny, tj. kryteriów 5, 6 i 7 jest spełnione częściowo; ponadto dobre praktyki w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, potwierdzone przez ZO, stanowią dodatkową podstawę przyznania wyróżnienia;

b) udziela akredytacji na 3 lata, jeżeli nie więcej niż jedno kryterium podstawowe jest spełnione częściowo i jeżeli nie więcej niż dwa kryteria z dodatkowych kryteriów oceny jakości kształcenia są spełnione częściowo;

c) odracza udzielenie akredytacji do spełnienia wymagań wymienionych w „Raporcie z wizytacji”, jeżeli dotyczą częściowo spełnionych podstawowych kryteriów lub niespełnionych dodatkowych kryteriów oceny, które nie wpływają w krytyczny sposób na jakość kształcenia i których spełnienie możliwe jest w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy;

d)  odmawia udzielenia akredytacji, jeżeli co najmniej jedno podstawowe kryterium oceny jest niespełnione, a błędy i uchybienia związane z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne dla zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter trwały, a ich usunięcie nie jest możliwe w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy.