cercles_logoOrganizacja CercleS jest konfederacją niezależnych stowarzyszeń z 22 krajów Europy, która została założona w Strasburgu w 1991 roku. Organizacja skupia około 290 studiów języków obcych, instytutów i wydziałów działających w instytucjach akademickich, których najważniejszym zadaniem jest nauczanie języków. CercleS ma 12 pełnych członków (tj. stowarzyszeń reprezentujących dane kraje), jak również 12 członków stowarzyszonych.

Członkowie CercleS, tj stowarzyszenia narodowe, zatrudniają tysiące nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz członków obsługi technicznej, którzy służą około 250 tysiącom studentów uczących się wszystkich głównych języków świata. Zadaniem CercleS jest zapewnianie najwyższych standardów w nauczaniu języków, jak również w naukowych badaniach nad językami.

CELE CERCLES

  • Wspieranie studiów języków obcych działających w europejskich instytucjach akademickich poprzez zapewnienie im szkoleń językowych oraz odpowiednich technicznych i pedagogicznych pomocy naukowych.
  • Promowanie badań naukowych nad nauczaniem języków obcych na międzynarodowym poziomie.
  • Wspieranie międzynarodowej oraz interdyscyplinarnej współpracy między studiami języków obcych mając na celu koordynację ich wysiłków zmierzających do osiągnięcia stawianych przez te ośrodki celów.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA  CERCLES

Struktura organizacyjna CercleS jest oparta na trzech filarach: na Walnym Zebraniu, Komisji Koordynującej oraz na Komisji Wykonawczej.

Walne Zebranie, które odbywa się co najmniej co dwa lata decyduje o ogólnej polityce stowarzyszenia, zatwierdza wybór Prezesa, aprobuje stałe zadania organizacji, jak również raporty Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Walne Zebranie określa strategię działania CercleS w przyszłości.

Komisja Koordynująca jest odpowiedzialna za ogólne zarządzanie CercleS. Kieruje działalnością Komisji Wykonawczej i nadzoruje jej administracyjne decyzje. Zatwierdza jej księgi rachunkowe i coroczny budżet. Występuje z propozycjami dotyczącymi stałych zadań organizacji, bądź też z poprawkami dotyczącymi tych zadań, które następnie przedstawiane są Walnemu Zebraniu. Komisja Koordynująca składa się z przewodniczących wszystkich pełnych członków oraz dodatkowych przedstawicieli wybranych przez pełnych członków stowarzyszenia proporcjonalnie do wielkości ich udziału                                  w stowarzyszeniu. W skład Komisji Koordynującej wchodzą również Prezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik CercleS lub ich zastępcy. W skład Komisji Wykonawczej CercleS wchodzą Prezes, Sekretarz, Skarbnik oraz ich zastępcy. Komisja Wykonawcza jest wybierana co dwa lata przez Komisję Koordynującą.

Komisja Wykonawcza zarządza bieżącymi sprawami organizacji i reprezentuje ją w kontaktach z innymi stowarzyszeniami.

Aby wstąpić do CercleS należy skontaktować się  ze swoim narodowym stowarzyszeniem (poprzez Biuro Sermo  lub generalsecretariat@cercles.org

Więcej informacji o Cercles: www.cercles.org   

Membership fees for 2018Pobierz