STATUT

Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. W dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia w innych językach jest następująca:
  1. w języku angielskim: Association of Academic Modern Languages Centres SERMO,
  2. w języku francuskim: Association des Centres Acade’miques d’Appzentissage des Langues Etrange’res SERMO,
  3. w języku niemieckim: Akademischer Sprachenzentren-Verband in Polen SERMO,
  4. w języku rosyjskim: Обществo Академических Центров Обучения Иностранным Языкам SERMO

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź (Plac Hallera 1, 90-647, (Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi ).
 2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom czy osobom.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. integracja środowisk akademickich ośrodków nauczania języków obcych oraz reprezentowanie interesów tego środowiska w kraju, za granicą oraz w organizacjach międzynarodowych,
 2. rozpowszechnianie kryteriów dobrych praktyk w nauczaniu języków obcych i troska o jakość świadczonych usług edukacyjnych,
 3. podejmowanie działań mających na celu:
  1. harmonizację programów nauczania języków obcych,
  2. standaryzację poświadczania osiąganych efektów kształcenia,
  3. podnoszenie kwalifikacji językowych i metodycznych akademickich nauczycieli języków obcych.
 4. dbanie o wysoki poziom materiałów i wysoką jakość środków dydaktycznych wykorzystywanych w praktyce zawodowej,
 5. stworzenie forum dla wymiany informacji i doświadczeń zawodowych, dyskusji na temat celów i obowiązków środowiska akademickich nauczycieli języków obcych,
 6. ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i doskonalenia metod nauczania.
 7. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami akademickimi języków obcych oraz pomiędzy organizacjami zrzeszającymi nauczycieli języków obcych oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem w zakresie języków obcych w kraju i za granicą,
 8. przedkładanie władzom administracji publicznej (państwowej i samorządowej) z dziedziny szkolnictwa wyższego i oświaty wniosków dotyczących nauczania języków obcych.

§ 8

 1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
  1. pracę społeczną swoich członków,
  2. współdziałanie z odpowiednimi władzami administracji publicznej (państwowej i samorządowej), ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi oraz z innymi instytucjami w podejmowaniu spraw i zagadnień nurtujących środowisko akademickich nauczycieli języków obcych w celu ich właściwego i skutecznego rozwiązywania,
  3. współdziałanie i współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami zrzeszającymi nauczycieli języków obcych oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem w zakresie języków obcych,
  4. członkostwo w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach akademickich ośrodków nauczania języków obcych bądź w organizacjach o podobnym profilu działania,
  5. organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej akademickich nauczycieli języków obcych,
  6. inicjowanie i tworzenie funduszy stypendialnych dla akademickich nauczycieli języków obcych,
  7. organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, letnich szkół i zjazdów, wystaw i targów,
  8. działalność wydawniczą,
  9. działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Stowarzyszenie może brać udział w szkoleniach, sympozjach, konferencjach, zjazdach, wystawach i targach organizowanych przez podmioty trzecie na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który:
  1. jest członkiem kierownictwa akademickiego ośrodka nauczania języków obcych,
  2. zgłosił swoje wstąpienie do Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskiej; deklarację członkowską wypełnia się i składa w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sermo.org.pl;
  3. opłacił składkę członkowską za pełny rok kalendarzowy w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, jego celów i funkcjonowania,
 3. posiadania legitymacji oraz noszenia odznak Stowarzyszenia,
 4. korzystania z:
  1. lokali oraz urządzeń technicznych Stowarzyszenia,
  2. poradnictwa oraz szkoleń udzielanych i organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej,
  4. dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  5. innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.
 5. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

 1. aktywny i regularny udział w działalności Stowarzyszenia oraz w pracach organu, do którego członek został wybrany,
 2. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. dbanie o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia,
 4. przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości określonej przez władze Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która:
  1. zgłosiła swoje wstąpienie do Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskiej; deklarację członkowską wypełnia się i składa w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sermo.org.pl;
  2. opłaciła składkę członkowską za rok kalendarzowy w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przy czym członkostwo to jest terminowe. W uchwale o przyjęciu członka wspierającego Stowarzyszenia Zarząd określa termin, na jaki członkostwo to zostało przyznane, nie dłuższy niż 3 lata. Zarząd może w drodze uchwały przedłużyć status członka wspierającego Stowarzyszenia o kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata każdy.
 3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia, osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
  2. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
  3. używania:
   • nazwy „Członek wspierający” Stowarzyszenia,
   • logo Stowarzyszenia w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych,
  4. występowania z inicjatywami promowania profilu swojej działalności.
 4. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenia należy:
  1. promowanie Stowarzyszenia i jego działalności w środowisku,
  2. dbanie o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia,
  3. wykorzystywanie logo Stowarzyszenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
  4. regularne współorganizowanie różnorodnych form dokształcania członków SERMO w kraju i za granicą,
  5. zorganizowanie wyłącznie dla Stowarzyszenia co najmniej 2 wydarzeń informacyjno – szkoleniowych w ciągu roku kalendarzowego,
  6. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia,
  7. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub jest uznanym w środowisku autorytetem.
 2. Nadanie godności członka honorowego i jej pozbawienie następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek co najmniej 3 uczestników Walnego Zebrania, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy korzysta z uprawnień przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ograniczenie to nie stosuje się do członków zwyczajnych obdarzonych godnością członka honorowego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 15

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia,
   • na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia posiadających czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  3. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  4. likwidacji członka będącego osobą prawną.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego ZebraniaCzłonków składane za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek utraty członkostwa w kierownictwie akademickiego ośrodka nauczania języków obcych. Członek zwyczajny pełniący funkcje we władzach Stowarzyszenia zachowuje członkostwo oraz pełnione funkcje do dnia przekazania pełnionych funkcji nowym władzom Stowarzyszenia.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 3, może zostać, uchwałą Walnego Zebrania Członków, przyjęta w poczet członków honorowych Stowarzyszenia, o ile spełnia kryteria określone w § 14 ust. 1.
 5. Pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek co najmniej 3 uczestników Walnego Zebrania Członków, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

§ 16

Członek wykluczony przez Zarząd z powodu nieopłacania składek członkowskich może być ponownie przyjęty uchwałą Zarządu w poczet członków Stowarzyszenia po uiszczeniu zaległych składek.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 5. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają na podstawie uchwalonych przez nie Regulaminów.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz mogą wziąć w nim udział, z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd dwa razy w roku, tj. w terminach do dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o zwołanie Walnego Zebrania Członków nadzwyczajnego winien uzyskać 2/3 głosów członków danej władzy Stowarzyszenia.
 5. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków nadzwyczajnego winien być złożony Zarządowi na piśmie i zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad.
 6. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków nadzwyczajne w ciągu 30 dni od daty doręczenia wniosku spełniającego wymagania formalne, o których mowa w ust. 5.
 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

 1. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 Statutu oraz § 31 ust. 1 Statutu.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 3. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału i głosowania w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Posiedzenie władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 4. 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 5. 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 10 6. 3) wykonywania osobiście prawa głosu w wyznaczonym czasie w dniu posiedzenia (w jego toku lub po posiedzeniu).

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków zwyczajnego należy:

 1. ustalanie wytycznych programowych Stowarzyszenia oraz określanie głównych kierunków jego działania i rozwoju,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego i pozbawiania członkostwa honorowego,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z zakresem określonym Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków. Za swoją działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi 5 członków (Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz Specjalista ds. PR) wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa lub na żądanie co najmniej 3 członków. Powiadomienia o terminie posiedzenia Zarządu mogą być wysyłane jego członkom przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. opracowywanie rocznych planów działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, bilansu oraz innych sprawozdań finansowych,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem członków honorowych,
 10. określanie danych, jakie winna zawierać deklaracja członkowska;
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 12. kierowanie bieżącą działalnością i pracą Stowarzyszenia, w tym obsługa administracyjna Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
 13. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu – Komisja Rewizyjna obowiązana jest do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności finansowej Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności finansowej Stowarzyszenia, może również żądać przedstawienia przez Zarząd szczegółowych informacji w tym zakresie.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności wszystkich członków Komisji.
 4. Podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Powiadomienie to może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 27

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28

 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek nieruchomy, ruchomy i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, subwencje, spadki, zapisy, darowizny,
  3. dochody z działalności statutowej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej,
  5. dochody ze sprzedaży wydawnictw Stowarzyszenia.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.

§ 29

Gospodarka środkami finansowymi Stowarzyszenia prowadzona jest przez Zarząd na podstawie preliminarza budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia znacznej wartości uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, powołuje Komisję Likwidacyjną oraz określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia

§ 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zm.).