REGULAMIN KOMISJI AKREDYTACYJNEJ SERMO

 

§ 1
Cele i zadania Komisji Akredytacyjnej SERMO

1. Komisja Akredytacyjna SERMO (zwana dalej KAS) jest jednostką powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia SERMO dla realizacji celów statutowych związanych z promowaniem standardów wysokiej jakości kształcenia językowego w polskich szkołach wyższych.
2. KAS jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia językowego w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Przedmiotem działalności KAS jest udzielanie akredytacji akademickim ośrodkom językowym (zwanym dalej AOJ) działającym w publicznych i niepublicznych uczelniach w Polsce. Akredytacja SERMO stanowi gwarancję wysokiej jakości kształcenia językowego w polskich szkołach wyższych w tych jednostkach.
3. Podstawowymi zadaniami KAS są:
• opracowanie kryteriów i standardów akredytacji, procedur akredytacyjnych, dokumentacji i wzorów pism oraz narzędzi wspomagających postępowanie akredytacyjne oraz ich przegląd i aktualizacja nie rzadziej niż co 2 lata,
• rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji o wszczęciu postępowania akredytacyjnego,
• powoływanie Zespołów Oceniających (zwanych dalej ZO) do każdego postępowania oceniającego oraz Zespołu Odwoławczego,
• przeprowadzenie analizy samooceny dokonanej przez AOJ ubiegający się o akredytację oraz opracowanie raportu z wizytacji ZO,
• podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia / odmowy akredytacji,
• organizacja szkoleń dla ekspertów KAS w zakresie postępowania akredytacyjnego oraz konsultacji dla AOJ.
4. KAS współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia lub akredytacja.

§ 2 
Tryb powoływania i odwoływania KAS 

1. Kandydatów do KAS zgłaszają członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia SERMO. Zarząd SERMO powołuje i odwołuje KAS w głosowaniu tajnym*.
2. KAS liczy 5 członków. W skład KAS wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz trzech  członków komisji.
3. Członkami KAS mogą być członkowie władz SERMO (oprócz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia), inni członkowie stowarzyszenia SERMO oraz osoby o znaczącym dorobku naukowo-dydaktycznym, w szczególności w zakresie jakości kształcenia, z AJO zrzeszonych w SERMO lub spoza stowarzyszenia SERMO.
4. Członek KAS może zostać odwołany przez Zarząd SERMO na wniosek przewodniczącego KAS lub na własne życzenie.
5. Kadencja KAS trwa 4 lata, rozpoczyna się 1 stycznia pierwszego roku kadencji władz akademickich i kończy 31 grudnia ostatniego roku kalendarzowego kadencji**.
6. Na pierwszym posiedzeniu KAS członkowie komisji dokonują wyboru przewodniczącego oraz sekretarza KAS.
7. KAS działa na zwoływanych przez przewodniczącego posiedzeniach odbywających się również w trybie zdalnym.
* KAS pierwszej kadencji powołuje Zarząd SERMO na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
** Kadencja pierwszej KAS rozpoczyna się z chwilą jej powołania przez Zarząd SERMO.

§ 3
Struktura organizacyjna KAS

1. Pracami KAS kieruje przewodniczący oraz w jego zastępstwie sekretarz.
2. Przewodniczący KAS:
• zwołuje posiedzenia KAS i im przewodniczy,
• podpisuje uchwały komisji,
• podejmuje działania zmierzające do kształtowania wizerunku komisji, reprezentuje KAS oraz prezentuje działalność i osiągnięcia KAS w środowisku akademickim,
• odpowiada w szczególności za doskonalenie standardów oraz kryteriów oceny, zwłaszcza w kontekście zmieniających się krajowych uwarunkowań prawnych oraz przyjętych rozwiązań międzynarodowych,
• corocznie wnioskuje do Zarządu SERMO o ustalenie zasad finansowania działalności KAS,
• powołuje ZO i jego przewodniczącego,
• przygotowuje i podpisuje decyzje o udzieleniu / odmowie akredytacji,
• podejmuje decyzje w innych sprawach wynikających z bieżącej działalności KAS,
• planuje działania zmierzające do rozwoju KAS, dokonuje analiz działalności KAS,
• upowszechnia wśród członków oraz ekspertów KAS wiedzę na temat rozwiązań przyjętych w zakresie akredytacji i oceny jakości kształcenia,
• składa coroczne sprawozdania z działalności KAS Zarządowi SERMO.
3. Sekretarz KAS:
• opracowuje i realizuje strategię informacyjną komisji, nadzoruje prowadzenie i aktualizację strony internetowej KAS, w tym wykazu AOJ posiadających akredytację SERMO,
• odpowiada za komunikację z AOJ ubiegającymi się o akredytację, za dokumentację wszczynanych postępowań akredytacyjnych,
• zapewnia terminowe zawiadomienie AOJ o terminie i programie wizytacji, decyzji KAS itp.,
• sprawdza „Raport z wizytacji” opracowany przez ZO,
• przygotowuje sprawozdania i raporty z działalności KAS,
• organizuje i protokołuje posiedzenia KAS, przygotowuje projekty uchwał,
• gromadzi i archiwizuje dokumentację związaną z pracą KAS.
4. Członkowie KAS:
• uczestniczą w posiedzeniach KAS oraz we wszystkich innych spotkaniach i pracach KAS,
• wchodzą w skład lub przewodniczą ZO,
• opiniują wnioski i raporty samooceny AOJ,
• przygotowują materiały poprzedzające wizytację,
• biorą udział w wizytacji AOJ oraz odpowiadają za napisanie „Raportu z wizytacji” ZO w zakresie przydzielonych zadań,
• podejmują decyzję o udzieleniu / odmowie akredytacji oraz ustaleniu oceny jakości kształcenia AOJ.

§ 4
Postępowanie akredytacyjne

1. Wniosek AOJ o wszczęcie postępowania akredytacyjnego i udzielenie AOJ akredytacji SERMO jest rozpatrywany na posiedzeniu KAS.
2. Po przeanalizowaniu wniosku, Raportu Samooceny AOJ i dołączonej do wniosku dokumentacji KAS podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania akredytacyjnego.
3. Po zakończeniu wizytacji w AOJ i przedstawieniu sprawy na posiedzeniu KAS przez przewodniczącego ZO członkowie KAS podejmują decyzję o udzieleniu akredytacji SERMO na podstawie weryfikacji spełnienia kryteriów i standardów jakości kształcenia językowego zawartych w „Raporcie z wizytacji”, opinii ZO oraz jego propozycji oceny jakości kształcenia.
4. KAS podejmuje decyzję o odmowie akredytacji, jeżeli AOJ nie spełnia wymagań określonych w kryteriach i standardach jakości kształcenia SERMO.
5. Wszystkie decyzje KAS podejmuje w formie uchwał przyjmowanych w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów, potwierdzonych podpisem przewodniczącego KAS.
6. Odwołanie od decyzji KAS należy kierować do przewodniczącego KAS w terminie 21 dni od daty poinformowania AOJ o tej decyzji. Odwołania rozpatruje Zespół Odwoławczy KAS lub w szczególnych przypadkach Prezes Zarządu SERMO.
7. Szczegółowy opis postępowania akredytacyjnego zawiera dokument „Tryb i etapy postępowania akredytacyjnego SERMO”.

§ 5
Postępowanie oceniające

1. Postępowanie oceniające opiera się na pracy ekspertów.
2. Kandydatów na ekspertów zgłaszają członkowie Walnego Zebrania SERMO.
3. Eksperci, którzy będą pełnić funkcję członka ZO, muszą legitymować się min. 10-letnim stażem pracy w szkolnictwie wyższym, wysokimi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, dorobkiem dydaktyczno-naukowym, udziałem w odpowiednich formach doskonalenia, wiedzą z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych.
4. Do przeprowadzenia postępowania oceniającego przewodniczący KAS powołuje ZO składający się z przewodniczącego oraz 1-2 członków z grupy ekspertów KAS. Przewodniczącym ZO może być wyłącznie członek KAS.
5. Przewodniczący ZO odpowiada za kompletny i terminowy „Raport z wizytacji” zakończony opinią o udzieleniu lub odmowie akredytacji oraz proponowaną oceną jakości kształcenia AOJ.
6. Prace ZO reguluje dokument „Zasady postępowania oceniającego”.

§ 6
Regulamin KAS i jej posiedzenia

1. Regulamin KAS i jego zmiany zatwierdza Zarząd SERMO.
2. Częstotliwość posiedzeń KAS wynika z trybu jej pracy.
3. Z posiedzeń KAS sporządzane są protokoły.