KRYTERIA I STANDARDY
AKREDYTACJI
SERMO

 

KRYTERIUM 1
Programy kształcenia językowego oraz ich realizacja

Standard jakości kształcenia 1.1
Koncepcja i cele nauczania języków obcych są zgodne z misją, strategią i polityką jakości uczelni oraz AOJ, oparte na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, powiązane z działalnością dydaktyczną i badawczą prowadzoną w uczelni oraz zorientowane na potrzeby rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Standard jakości kształcenia 1.2
Efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia językowego, opisują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osiągane przez studentów w sposób zrozumiały i pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji / określonym Standardom.

Standard jakości kształcenia 1.3
Treści programowe lektoratów są zgodne z efektami uczenia się.

Standard jakości kształcenia 1.4
Programy nauczania oraz formy i organizacja lektoratów, a także liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Standard jakości kształcenia 1.5
Metody nauczania języków obcych uwzględniają aktualny stan wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych, w tym metody i techniki nauczania zdalnego lub w formie kształcenia hybrydowego (blended learning), są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz ułatwiają przygotowanie się do podjęcia pracy, również w środowisku międzynarodowym.

Standard jakości kształcenia 1.6
Organizacja procesu nauczania języków obcych, w trybie stacjonarnym lub zdalnym, zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się.

Standard jakości kształcenia 1.7
Prowadzona jest współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. z Samorządem Studenckim, władzami wydziałów, Działem Nauczania, Działem ds. E-learningu, Działem Spraw Międzynarodowych, Biurem Karier, absolwentami i pracodawcami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym) w celu konstruowania programów nauczania języków obcych, ich efektywnej realizacji oraz doskonalenia.

KRYTERIUM 2
Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz zasady zaliczania lektoratów

Standard jakości kształcenia 2.1
Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki uczestnictwa w lektoratach odbywających się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, zasady weryfikacji etapowej i zaliczania lektoratów, uznawania efektów uczenia się uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.

Standard jakości kształcenia 2.2
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, a stosowane metody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania języków obcych.

Standard jakości kształcenia 2.3
Prace etapowe, zaliczeniowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki zajęć, studenckie osiągnięcia językowe są archiwizowane i analizowane pod kątem skuteczności stosowanych metod nauczania i służą doskonaleniu programów nauczania.

KRYTERIUM 3
Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej nauczanie oraz rozwój i doskonalenie kadry w AOJ

Standard jakości kształcenia 3.1
Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie nauczycieli akademickich prowadzących lektoraty ze studentami w trybie stacjonarnym i zdalnym zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.

Standard jakości kształcenia 3.2
Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich prowadzących lektoraty, oparty o transparentne zasady i umożliwiający prawidłową realizację lektoratów, uwzględnia systematyczną ocenę nauczycieli akademickich, przeprowadzaną z udziałem studentów, której wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę AOJ do stałego rozwoju.

KRYTERIUM 4
Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programów nauczania języków obcych oraz ich doskonalenie w AOJ

Standard jakości kształcenia 4.1
Infrastruktura dydaktyczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne i edukacyjne AOJ umożliwiają prawidłową realizację lektoratów w trybie stacjonarnym i zdalnym oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, jak również są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w sposób ułatwiający tym osobom udział w lektoratach.

Standard jakości kształcenia 4.2
Infrastruktura dydaktyczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, w tym narzędzia kształcenia zdalnego, zasoby biblioteczne, informacyjne i edukacyjne AOJ podlegają systematycznym przeglądom, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących nauczanie języków obcych.

KRYTERIUM 5
Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu nauczania języków obcych

Standard jakości kształcenia 5.1
Proces nauczania języków obcych w AOJ, realizowany przez nauczycieli akademickich, w tym native speakerów, kształtuje u studentów interkulturowe kompetencje pozwalające na posługiwanie się językiem obcym w środowisku wielokulturowym, wspiera międzynarodową mobilność studentów i nauczycieli akademickich oraz umiędzynarodowienie uczelni.

Standard jakości kształcenia 5.2
Udział AOJ w procesie umiędzynarodowienia uczelni podlega systematycznej analizie i ocenie, a wyniki tych analiz i ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących nauczanie języków obcych i kształtowanie kompetencji interkulturowych.

KRYTERIUM 6
Wsparcie studentów w procesie uczenia się języków obcych oraz doskonalenie tych form wsparcia

Standard jakości kształcenia 6.1
Wsparcie studentów w procesie uczenia się języków obcych przybiera różne formy, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w rozwoju kompetencji interkulturowych, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych AOJ w rozwiązywaniu spraw studenckich.

Standard jakości kształcenia 6.2
Wsparcie studentów w procesie uczenia się języków obcych podlega systematycznym przeglądom, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących.

KRYTERIUM 7
Publiczny dostęp do informacji o procesie kształcenia językowego w uczelni, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach

Standard jakości kształcenia 7.1
Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji (również w języku angielskim) o programach nauczania języków obcych, realizacji procesu nauczania i uczenia się, warunkach udziału w lektoratach, dodatkowej działalności dydaktycznej i pozadydaktycznej AOJ.

Standard jakości kształcenia 7.2
Zakres przedmiotowy i jakość informacji podlegają systematycznym ocenom, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących zarządzanie informacją.

KRYTERIUM 8
Polityka jakości AOJ

Standard jakości kształcenia 8.1
W AOJ istnieje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Językowego. Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady zarządzania wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia, prowadzona jest systematyczna analiza funkcjonowania poszczególnych programów i procedur systemu, opracowane są zasady wprowadzania zmian do systemu zapewniania jakości kształcenia.

Standard jakości kształcenia 8.2
Jakość kształcenia językowego podlega cyklicznym ocenom wewnętrznym i zewnętrznym, których wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu projakościowej działalności AOJ.