REGULAMIN CZŁONKOWSKI STOWARZYSZENIA SERMO oraz

PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

 

1.

Zgodnie z § 10 Statutu Stowarzyszenia członkiem zwyczajnym może  zostać  pełnoletni  obywatel  Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który:

 1. a) jest członkiem kierownictwa akademickiego ośrodka nauczania języków obcych
 2. b) zgłosił swoje  wstąpienie  do  Stowarzyszenia  na  podstawie  deklaracji  członkowskiej;

deklarację  członkowską  wypełnia  się  i  składa  w  formie  elektronicznej  na  stronie

internetowej www.sermo.org.pl;

 1. c) opłacił składkę  członkowską  za  pełny  rok  kalendarzowy  w  wysokości  określonej  przez

Zarząd Stowarzyszenia.

 1. a) ośrodek nauczania języków obcych powinien być odrębną jednostką o charakterze międzywydziałowym lub ogólnouczelnianym uczelni wyższej.
 2. b) lektorzy zatrudnieni w tej jednostce powinni być w przeważającej części zatrudniani na zasadach umowy o pracę.
 3. c) celem statutowym i określoną misją jednostki jest prowadzenie lektoratów języków obcych dla studentów uczelni.
 4. d) uczelnia wyższa posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu.
 6. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków składane za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4.

Zgodnie z § 11  Statutu Stowarzyszenia

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, jego celów i funkcjonowania,
 3. posiadania legitymacji oraz noszenia odznak Stowarzyszenia,
 4. korzystania z:
 5. a) lokali oraz urządzeń technicznych Stowarzyszenia,
 6. b) poradnictwa oraz szkoleń udzielanych i organizowanych przez Stowarzyszenie,
 7. c) rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej,
 8. d) dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 9. e) innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.
 10. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5.

Zgodnie z § 12  Statutu Stowarzyszenia do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

 1. aktywny i regularny  udział w działalności Stowarzyszenia  oraz  w pracach organu, do którego

członek został wybrany,

 1. przestrzeganie postanowień  niniejszego  Statutu  oraz  aktów  prawnych  wydawanych  przez

władze Stowarzyszenia,

 1. dbanie o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia,
 2. przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie  składek  członkowskich  w  wysokości  określonej  przez  władze

Stowarzyszenia na podstawie noty księgowej wystawionej do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

 1. Zgodnie z § 12 Statutu Stowarzyszenia utrata członkostwa następuje na skutek:
 2. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi do 15 Lutego danego roku kalendarzowego
 3. wykluczenia przez Zarząd:

–  z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu notorycznego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

– z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za okres jednego  roku w wyznaczonym terminie pomimo pisemnego upomnienia,

– na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia posiadających czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

– z powodu śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

– z powodu likwidacji członka będącego osobą prawną.

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek utraty członkostwa w kierownictwie akademickiego ośrodka nauczania języków obcych. Członek zwyczajny pełniący funkcje we władzach Stowarzyszenia zachowuje członkostwo oraz pełnione funkcje do dnia przekazania pełnionych funkcji nowym władzom Stowarzyszenia