Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, tel. +48 42 272 51 60, faks +48 42 639 33 63
  2. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych należy napisać mail na adres: sermo@sermo.org.pl
  3. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celach wynikających ze statutu SERMO.
  4. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) – żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria.qiodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.