ZASADY POSTĘPOWANIA OCENIAJĄCEGO

 

I. POSTĘPOWANIE OCENIAJĄCE

Postępowanie oceniające obejmuje:
• analizę przez ZO „Raportu samooceny jakości kształcenia” przygotowanego przez AOJ,
• wizytację w AOJ zgodnie z ustalonymi zasadami w celu stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym osiągnięć deklarowanych przez AOJ oraz uzyskania informacji niezbędnych do oceny jakości kształcenia AOJ,
• opracowanie „Raportu z wizytacji” zgodnie z ustalonym wzorem,
• przygotowanie „Protokołu oceny jakości kształcenia” zgodnie z ustalonym wzorem,
• sformułowanie przez ZO opinii dotyczącej udzielenia / odmowy udzielenia akredytacji,
• przedstawienie propozycji oceny jakości kształcenia wraz z uzasadnieniem.

II. ZESPÓŁ OCENIAJĄCY

1. Tryb powołania i skład Zespołu Oceniającego
1.1. Przewodniczący KAS powołuje ZO składający się z 2 lub 3 osób z grupy ekspertów KAS oraz jego Przewodniczącego na okres realizacji konkretnego postępowania oceniającego zapewniając, aby nie zachodził konflikt interesów. Przewodniczącym ZO może być wyłącznie członek KAS.
1.2. ZO powoływany jest w celu dokonania wszechstronnej oceny działalności AOJ pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumencie „Kryteria i standardy akredytacji akademickich ośrodków językowych SERMO”.
1.3. Kadencja ZO trwa od momentu powołania do przedłożenia ostatecznego „Raportu z wizytacji” oraz „Protokołu oceny jakości kształcenia” i nie może być dłuższa niż 3 miesiące.

2. Zakres obowiązków Przewodniczącego ZO
2.1. Przewodniczący ZO jest odpowiedzialny za wszystkie czynności podjęte przez ZO od momentu otrzymania „Raportu samooceny” AOJ, poprzez przeprowadzenie wizytacji oraz sporządzenie „Raportu z wizytacji”, aż do przedstawienia sprawy na posiedzeniu KAS.
2.2. Szczegółowe zadania przewodniczącego ZO obejmują:
2.2.1. Zapoznanie się przed wizytacją z dokumentacją, w tym przede wszystkim z „Raportem samooceny” AOJ oraz innymi dostępnymi informacjami, w celu zapewnienia kompletności i adekwatności zgromadzonych informacji w stosunku do potrzeb ZO.
2.2.2. Współdziałanie z Sekretarzem KAS w celu:
• podziału obowiązków pomiędzy członkami ZO,
• opracowania ramowego oraz szczegółowego programu wizytacji,
• przygotowania, w oparciu o karty spełnienia standardów jakości kształcenia, ostatecznej listy pytań i wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione w trakcie wizytacji, odnoszących się do poszczególnych kryteriów oceny oraz wskaźników spełnienia standardów jakości kształcenia,
• przygotowania ostatecznej wersji „Raportu z wizytacji”.
2.2.3. Uzgodnienie z członkami ZO sposobu procedowania spotkań wyznaczonych programem wizytacji, tj. podział ról oraz wkładu poszczególnych członków zespołu w postępowanie oceniające.
2.2.4. Przewodniczenie spotkaniom ZO z interesariuszami wewnętrznymi/ zewnętrznymi oraz dyskusjom objętym harmonogramem wizytacji.
2.2.5. Wypełnienie kart spełnienia standardów jakości kształcenia oraz opracowanie listy dodatkowych pytań i wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione w trakcie wizytacji, odnoszących się do poszczególnych kryteriów oceny, objętych przydzielonym zakresem odpowiedzialności.
2.2.6. Przygotowanie ostatecznego raportu cząstkowego w zakresie kryteriów objętych przydzielonym zakresem odpowiedzialności.
2.2.7. Nadzór nad terminowością realizacji zadań przez wszystkich członków ZO, a w przypadku odstępstw od terminów niezwłoczne informowanie o tym Sekretarza KAS.
2.2.8. Przekazanie zatwierdzonej przez ZO ostatecznej wersji „Raportu z wizytacji” do Sekretarza KAS w terminie 4 tygodni od dnia zakończenia wizytacji.
2.2.9. Po otrzymaniu raportu od Sekretarza KAS wraz z uwagami, przekazanie raportu do członków ZO z prośbą o niezwłoczne dokonanie korekty.
2.2.10. Zapoznanie się z treścią uwag wprowadzonych do raportu przez Sekretarza KAS oraz podjęcie ostatecznych decyzji w zakresie konieczności wprowadzenia korekt do treści raportu.
2.2.11. Przekazanie ostatecznej wersji raportu, protokołu z opinią ZO oraz propozycją oceny wraz z uzasadnieniem do Sekretarza KAS w celu dalszego procedowania.
2.2.12. Przedstawienie sprawy na posiedzeniu KAS.

3. Zakres obowiązków członków ZO
Członkowie ZO odpowiadają za:
1. Zapoznanie się przed wizytacją z dokumentacją, w tym przede wszystkim z „Raportem samooceny” AOJ oraz innymi dostępnymi informacjami, w celu ich wstępnej weryfikacji w zakresie analizy przydzielonych kryteriów i standardów oceny jakości kształcenia językowego.
2. Wypełnienie kart spełnienia standardów jakości kształcenia oraz opracowanie listy dodatkowych pytań i wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione w trakcie wizytacji, odnoszących się do poszczególnych kryteriów oceny objętych zakresem odpowiedzialności danego członka zespołu oceniającego.
3. Aktywny udział we wszystkich spotkaniach objętych programem wizytacji a także wszystkich spotkaniach ZO.
4. Informowanie przewodniczącego ZO o bieżących problemach związanych z realizacją zadań przed wizytacją, w trakcie wizytacji oraz po wizytacji.
5. Przygotowanie ostatecznego raportu cząstkowego z kryteriów objętych przydzielonym zakresem odpowiedzialności w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia wizytacji.
6. Komentowanie treści opracowywanego „Raportu z wizytacji ZO”, a także niezwłoczne wprowadzanie korekt do swojej części raportu na wniosek Przewodniczącego ZO lub Sekretarza KAS.
7. Współpraca z przewodniczącym ZO przy opracowaniu projektu” Protokołu oceny jakości kształcenia” oraz opinii ZO.
8. Terminowa realizacja powierzonych zadań.
9. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki – utrzymywanie najwyższych standardów etycznych, nie ujawnianie ani nie zezwalanie na ujawnianie informacji poufnych dotyczących działalności AOJ, nie zawieranie żadnych uzgodnień, które mogłyby naruszyć obiektywizm i bezstronność w zakresie oceny jakości kształcenia AOJ.

III. WIZYTACJA AOJ

1. Analiza dokumentacji i przygotowanie wizytacji
1.1. Przewodniczący ZO zbiera opinie wszystkich członków zespołu na temat informacji zawartych w „Raporcie samooceny” AOJ, ich sugestie dotyczące załączników oraz problemów wymagających dodatkowego zbadania podczas wizytacji AOJ. Ustala również zakres pracy zespołu i podział obowiązków podczas wizytacji.
1.2. Na podstawie opinii ZO i na wniosek Przewodniczącego ZO Sekretarz KAS informuje kierownictwo AOJ w formie pisemnej, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem wizytacji o:
• szczegółowych oczekiwaniach ZO związanych z planowaną wizytą (m.in. przedstawia problemy, które będą dyskutowane; podaje listę osób, z którymi ZO chciałby się spotkać itp.),
• zastrzeżeniach do przedstawionego „Raportu samooceny” i oczekiwaniach ZO odnośnie sposobu ich wyjaśnienia,
• dokumentach i materiałach, które powinny być udostępnione ZO podczas wizytacji w AOJ,
• proponowanym ramowym programie wizytacji.
1.3. Wizytacja powinna zostać przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż 8 tygodni od dnia otrzymania „Raportu samooceny” przez KAS. Wizytacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi przez KAS.

2. Wizytacja AOJ
2.1. Czas trwania wizytacji zależy od wielkości AOJ i może wynosić od 1 do 2 dni.
2.2. Wizytacja obejmuje w szczególności:
• Spotkanie ZO z władzami AOJ, na którym Przewodniczący ZO przedstawia cele postępowania oceniającego oraz zadania stojące przed ZO, sygnalizuje problemy wynikające ze wstępnej analizy zebranych danych oraz uzgadnia szczegółowy program wizytacji;
• Ocenę spełnienia kryteriów i standardów jakości kształcenia określonych przez SERMO. ZO powinien mieć wgląd w dokumentację AOJ w stopniu umożliwiającym stwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym osiągnięć deklarowanych przez AOJ;
• Obserwację wybranych zajęć dydaktycznych;
• Zapoznaje się z warunkami, w jakich realizowany jest proces dydaktyczny (infrastrukturą dydaktyczną wykorzystywanej do realizacji zajęć językowych, w tym w trybie zdalnym i hybrydowym, pomieszczeniami dydaktycznymi, biblioteką, laboratoriami komputerowymi, pomieszczeniami socjalnymi itp.);
• Rozmowy z interesariuszami wewnętrznymi (nauczycielami akademickimi, przedstawicielami studentów i doktorantów, Komisją Jakości);
• Spotkania członków ZO w celu dokonania analizy zebranych informacji, sformułowania wniosków, uwag i rekomendacji podsumowujących wizytację;
• Spotkanie końcowe z władzami AOJ, podczas którego ZO przedstawia swoje wstępne spostrzeżenia, wątpliwości i wnioski.

IV. SPORZĄDZENIE „RAPORTU Z WIZYTACJI” ORAZ „PROTOKOŁU OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”

1. W trakcie wizytacji ZO powinien przygotować roboczą wersję „Raportu z wizytacji”.
2. Raport końcowy składa się z raportów cząstkowych opracowanych przez członków ZO. Ostateczną wersję raportu, po uwzględnieniu uwag Sekretarza KAS i wprowadzeniu korekt, „Protokół oceny jakości kształcenia” z opinią i propozycją oceny jakości kształcenia językowego AOJ, przewodniczący ZO przesyła do KAS w terminie do 30 dni od zakończenia wizytacji AOJ.
3. Ocena jakości kształcenia językowego AOJ może być: wyróżniająca, pozytywna, negatywna.
4. W wyniku przeprowadzonej oceny ZO formułuje w raporcie jedną z następujących opinii:
• AOJ spełnia warunki określone w standardach jakości i warunkach akredytacji SERMO wymagane do uzyskania akredytacji.
• AOJ nie spełnia warunków określonych w standardach jakości i warunkach akredytacji SERMO wymaganych do uzyskania akredytacji.
5. Ocena działalności AOJ dokonana przez ZO i sporządzony w jej wyniku „Raport z wizytacji” wraz z „Protokołem oceny jakości kształcenia” AOJ stanowią podstawę do podjęcia decyzji przez KAS o udzieleniu / odmowie udzielenia akredytacji.